جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.cu.cc 1 0 تومان هیچکدام 0 تومان
.ir 1 5,000 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.co.ir 1 7,000 تومان 7,000 تومان 7,000 تومان
.com 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.net 1 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.in 1 32,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.org 1 62,000 تومان 62,000 تومان 62,000 تومان
.info 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.co 1 133,000 تومان 133,000 تومان 133,000 تومان
.us 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.pw 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.pro 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.legal 1 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان
.live 1 77,500 تومان 77,500 تومان 77,500 تومان
.market 1 92,500 تومان 92,500 تومان 92,500 تومان
.me 1 90,000 تومان 90,000 تومان 90,000 تومان
.mn 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
.mobi 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.online 1 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
.name 1 41,000 تومان 41,000 تومان 41,000 تومان
.news 1 48,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.bz 1 73,000 تومان 73,000 تومان 73,000 تومان
.care 1 92,000 تومان 92,000 تومان 92,000 تومان
.cc 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.club 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
.eu 1 34,000 تومان 34,000 تومان 34,000 تومان
.fr 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.it 1 215,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان
.tel 1 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.tv 1 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
.ws 1 120,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
.xxx 1 230,000 تومان 230,000 تومان 250,000 تومان

واحد پول:Powered by WHMCompleteSolution

Language: