اینترنت پرسرعت وایرلس- WiFi -شهرک فرهنگیان غرب

ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi
سرویس نامحدود 64/64 KbPS
سرویس نامحدود 128/128 KbPS
سرویس نامحدود 256/256 KbPS
سرویس نامحدود 512/512 KbPS
سرویس نامحدود 1/1 MbPS
سرویس حجمی KbPS 64/64 - GB 1
سرویس حجمی KbPS 128/128 - GB 2
سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 2
سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 5
سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 3
سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 10
سرویس حجمی MbPS 1/1-3GB
سرویس حجمی MbPS 1/1 - GB 15
سرویس حجمی 3GB - 2MbPS
سرویس حجمی 5GB - 2MbPS
سرویس حجمی 10GB - 2MbPS
ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi
شروع از
0 تومان
ثبت نام اینترنت پرسرعت وایرلس - WiFi

سرویس نامحدود 64/64 KbPS
15,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 8 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس نامحدود 128/128 KbPS
25,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 16 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس نامحدود 256/256 KbPS
45,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس نامحدود 512/512 KbPS
85,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


* طبق مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه خدمات اينترنت باسرعت 256 به بالا با ارائه کارت یا نامه دانشجویی یا جواز کسب امکان پذیر میباشد.

*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس نامحدود 1/1 MbPS
150,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید از اینترنت استفاده کنید . به صورت 24 ساعته به اینترنت متصل باشید و در ماه به هر میزانی که نیاز دارید دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.


* طبق مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه خدمات اينترنت باسرعت 256 به بالا با ارائه کارت یا نامه دانشجویی یا جواز کسب امکان پذیر میباشد.

*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.


سرویس حجمی KbPS 64/64 - GB 1
6,250 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 1 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 8 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 128/128 - GB 2
12,500 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 2 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 16 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 2
21,250 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 2 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 256/256 - GB 5
20,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 5 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 32 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 3
31,250 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 3 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی KbPS 512/512 - GB 10
35,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 10 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 64 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.


**هزینه هر گیگابایت حجم اضافه روی سرویس 512 4000 تومان می باشد.

سرویس حجمی MbPS 1/1-3GB
26,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 3 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.سرویس حجمی MbPS 1/1 - GB 15
82,500 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود می توانید به اینترنت متصل باشید و در ماه 15 GB دانلود داشته باشید.

سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 128 KBPS خواهد بود.


*با سفارش 3 ماهه از 1.6 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 4 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.سرویس حجمی 3GB - 2MbPS
Speed
2Mbps
حداکثر سرعت دانلود و آپلود
256 KBPS
مجموع ترافیک مجاز حجم دانلود و آپلود
3 گیگابایت
35,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود ( از نظر زمانی ) می توانید با سرعت 2 مگابیت درثانیه به اینترنت متصل باشید و در ماه ( از نظر حجمی ) 3 گیگابایت دانلود داشته باشید.

حداکثر سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 2048 KbPS معادل 256 KBPS و به صورت اشتراکی خواهد بود.
* قیمت هر گیگابایت ترافیک اضافه 5000 تومان می باشد.
** با سفارش 3 ماهه از 3 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 5 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.
سرویس حجمی 5GB - 2MbPS
Speed
2Mbps
حداکثر سرعت دانلود و آپلود
256 KBPS
مجموع ترافیک مجاز حجم دانلود و آپلود
5 گیگابایت
45,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود ( از نظر زمانی ) می توانید با سرعت 2 مگابیت درثانیه به اینترنت متصل باشید و در ماه ( از نظر حجمی ) 10 گیگابایت دانلود داشته باشید.

حداکثر سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 2048 KbPS معادل 256 KBPS و به صورت اشتراکی خواهد بود.
* قیمت هر گیگابایت ترافیک اضافه 5000 تومان می باشد.
** با سفارش 3 ماهه از 3 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 5 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.
سرویس حجمی 10GB - 2MbPS
Speed
2Mbps
حداکثر سرعت دانلود و آپلود
256 KBPS
مجموع ترافیک مجاز حجم دانلود و آپلود
10 گیگابایت
80,000 تومان
ماهانه
با داشتن اشتراک این سرویس شما به صورت نامحدود ( از نظر زمانی ) می توانید با سرعت 2 مگابیت درثانیه به اینترنت متصل باشید و در ماه ( از نظر حجمی ) 10 گیگابایت دانلود داشته باشید.

حداکثر سرعت دانلود و آپلود در این سرویس 2048 KbPS معادل 256 KBPS و به صورت اشتراکی خواهد بود.


* با سفارش 3 ماهه از 3 درصد تخفيف ، 6 ماهه از 5 درصد تخفيف ، و يک ساله از يک ماه تخفيف بهره مند شويد.


Language: