جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ml 1 0 تومان هیچکدام 0 تومان
.ir 1 5,000 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.co.ir 1 7,000 تومان 7,000 تومان 7,000 تومان
.co 1 299,000 تومان 299,000 تومان 299,000 تومان
.com 1 99,000 تومان 99,000 تومان 99,000 تومان
.in 1 32,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.info 1 135,000 تومان 135,000 تومان 135,000 تومان
.net 1 119,000 تومان 119,000 تومان 119,000 تومان
.org 1 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
.us 1 125,000 تومان 125,000 تومان 125,000 تومان
.pw 1 99,000 تومان 99,000 تومان 99,000 تومان
.pro 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.legal 1 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان
.live 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.market 1 92,500 تومان 92,500 تومان 92,500 تومان
.me 1 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.mn 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
.mobi 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.online 1 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
.name 1 41,000 تومان 41,000 تومان 41,000 تومان
.news 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.bz 1 73,000 تومان 73,000 تومان 73,000 تومان
.care 1 92,000 تومان 92,000 تومان 92,000 تومان
.cc 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.club 1 85,000 تومان 85,000 تومان 85,000 تومان
.eu 1 34,000 تومان 34,000 تومان 34,000 تومان
.fr 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.it 1 215,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان
.tel 1 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.tv 1 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
.ws 1 120,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
.xxx 1 230,000 تومان 230,000 تومان 250,000 تومان

واحد پول:Powered by WHMCompleteSolution

Language: